fbpx

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego antydeweloper.com

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy antydeweloper.com dostępny pod adresem internetowym antydeweloper.com/regulamin, prowadzony prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ambite Ltd wpisaną do rejestru działalności gospodarczej (business register) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzi Izba Spółek Handlowych (Companies House) pod numerem: 12721484 i zarejestrowaną pod adresem: 36 Tyne View Gardens, Gateshead, NE10 0YP, UK.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do osób korzystających ze Serwisu i określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą pod Ambite Ltd wpisaną do rejestru działalności gospodarczej (business register) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzi Izba Spółek Handlowych (Companies House) pod numerem: 12721484 i zarejestrowaną pod adresem: 36 Tyne View Gardens, Gateshead, NE10 0YP, UK.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
 5. Serwis – Serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym antydeweloper.com
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. ADRES/Y E-MAIL: odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków gdy niniejszy Regulamin przewiduje formę pisemną: dla Klienta – adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w zamówieniu; dla Sprzedającego – artur@antydeweloper.com
 16. BOK – Biuro Obsługi Klienta dostępne pod adresem mailowym: artur@antydeweloper.com oraz przez formularz kontaktowy z urządzenia podłączonego do sieci Internet pod adresem https://www.antydeweloper.com/kontakt.
 17. Dane osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Serwisu pod linkiem https://www.antydeweloper.com informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego realizowania świadczeń oraz innych celach operacyjnych i marketingowych, do których ma dostęp poza Administratorem wyłącznie osoba, której dane dotyczą.
 18. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 19. Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 20. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 21. Konto, profil – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta. Utworzone w procesie rejestracji konto jest zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem. Konto i login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
 22. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 23. Panel klienta – funkcjonalność, w ramach której Użytkownik po zalogowaniu przy użyciu nadanego mu loginu i hasła, może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym.
 24. Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 25. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).
 26. Serwis, Serwis internetowy – Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://www.antydeweloper.com
 27. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 28. Usługodawca – osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą pod Ambite Ltd wpisaną do rejestru działalności gospodarczej (business register) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzi Izba Spółek Handlowych (Companies House) pod numerem: 12721484 i zarejestrowaną pod adresem: 36 Tyne View Gardens, Gateshead, NE10 0YP, UK.
 29. https://www.antydeweloper.com z siedzibą pod adresem 36 Tyne View Gardens, Gateshead, NE10 0YP, UK.
 30. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 31. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów dostępnych w Serwisie internetowym.
 32. Ebook-i – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie MOBI, EPUB lub PDF.
 33. Audiobook-i – książka w wersji elektronicznej, zapisana jako plik dźwiękowy, w formacie MP3.
 34. PDF – PDF (ang. Portable Document Format) – POLECANY NA KOMPUTERY. Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji.
 35. EPUB – (skrót od electronic publication) POLECANY NA CZYTNIKI, TABLETY I SMARTFONY. Otwarty standard, oparty na języku XML, służący do publikowania elektronicznych książek (e-booków). Tworzone w nim książki nie mają sztywnego podziału na strony, dzięki temu powiększany tekst przelewa się na następne strony. Format ten nadaje się szczególnie do korzystania w czytnikach książek elektronicznych.
 36. MOBI – POLECANY NA CZYTNIKI, TABLETY I SMARTFONY. Format zapisu ebook-ów. Książki w tym formacie można pobrać na urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer osobisty) wyposażone w oprogramowanie pozwalające czytać pliki MOBI (np. MobiPocket Reader). MOBI stanowi otwarty format oparty na języku XHTML, dzięki czemu jego odczytywanie jest bardzo wygodne na urządzeniach mobilnych, w tym na jednym z najpopularniejszych e-czytników – Kindle. Pliki MOBI oznaczone są w naszej księgarni tzw. znakiem wodnym (Watermark) użytkownika, który zakupił książkę.
 37. MP3 – format zapisu plików dźwiękowych. W tym formacie zapisane są w księgarni antydeweloper.com, książki w formie dźwiękowej – AUDIOBOOK-I.
 38. Watermark – Znak wodny. System oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt. Może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem. Produkty z WATERMARK oznaczone są skrótem (WM) za nazwą formatu np. MOBI (WM) lub EPUB (WM).
 39. Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. Watermark jest rozwiązaniem wygodnym i preferowanym przez Klientów z uwagi na brak konieczności stosowania specjalnych programów do odczytywania zakupionych plików oraz możliwość dowolnego ich odczytywania na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format. Nie ma również ograniczeń odnośnie do liczby licencji oraz możliwości przenoszenia plików między urządzeniami. Unikatowa licencja transakcyjna umożliwia monitorowanie i rozpoznawanie plików w przypadku nieuprawnionego ich użytkowania, czyli przede wszystkim zamieszczenia ebooka w Internecie. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków jak m.in. Stanza czy Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.

§ 3
Kontakt ze Serwisem

 1. Adres Sprzedawcy: 36 Tyne View Gardens, Gateshead, NE10 0YP, UK.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: artur@antydeweloper.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 508 315 898
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9 – 17, w dni robocze (tj od pon. do pt. za wyjątkeim dni wolnych od pracy ustawowo w danym kraju lub urlopów)

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer i pokrewnych
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Usługi elektroniczne w Serwisie internetowym

 1. Korzystać ze Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
 • 2.1 Konto (Profil),
 • 2.2 Formularz Kontaktowy,
 • 2.3 Newsletter.

KONTO (PROFIL)

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: wybrany login, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie) oraz hasło.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artur@antydeweloper.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego jest nieodpłatne.
 2. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po (1) wypełnieniu formularza kontaktowego i (2) kliknięciu po wypełnieniu formularza kontaktowego pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu (opcjonalnie).
 3. Usługa elektroniczna Formularz Kontaktowy ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania prośby o kontakt za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Formularza Kontaktowego przez Usługobiorcę.

NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.
 2. Zapisanie się na Newslleter jest możliwe poprzez wypełnienie odpowiedniego okna a następnie checkboxa w tracie użytkowania strony serwisu bądź Konta, wysyłania prośby o kontakt w ramach Formularza Kontaktowego lub przebywania na stronie www.antydeweloper.com
 3. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artur@antydeweloper.com lub też pisemnie na adres: Ambite ltd z siedzibą pod adresem 36 Tyne View Gardens, Gateshead, NE10 0YP, UK.

§ 6
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy elektronicznej (w tym wypadku 0,10zł), o której Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 7
Zakładanie Konta w Serwisie

1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu.
2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 8
Zasady składania Zamówienia

Klient może zamówić produkty oferowane w antydeweloper.com przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www. antydeweloper.com.
Aby złożyć zamówienie, Klient musi:
– zarejestrować się i zalogować w sklepie antydeweloper.com,
– wybrać produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,
– wyprać polecenie „ZAMAWIAM” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie,
– dokonać płatności.
Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklepie antydeweloper.com, Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu w wybranym formacie.
Przy każdej książce elektronicznej znajduje się informacja opisująca licencję w zakresie możliwości lub braku możliwości drukowania i kopiowania książki elektronicznej.

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie antydeweloper.com, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik książki, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Serwis antydeweloper.com nie gwarantuje, że zakupiona w księgarni antydeweloper.com książka otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.
UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklepie antydeweloper.com, Klient powinien sprawdzić, czy sposób przygotowania książki, odpowiada jego wymaganiom. Klient ma możliwość sprawdzenia jakości przygotowania książki, poprzez pobranie jej fragmentu, dostępnego na stronie opisu danej książki.
Przed zakupem książki, Klient powinien zapoznać się z warunkami licencji, w której określona jest:
– możliwość lub brak możliwości drukowania,
– możliwość lub brak możliwości kopiowania tekstu.
Warunki licencji umieszczone są w opisie książki na stronach antydeweloper.com.

§ 9
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka elektroniczna przesyłana na adres e-mail użytkownika

3. Szczegółowe informacje na temat metod płatności:
• Przelewem bezpośrednio na konto Sprzedawcy – nr konta dostępny w § 3 pkt 3 tego Regulaminu
• Serwis korzysta z systemu płatności:
1. Tpay
2. Przelewy 24
3. PayPal
Dostawa jest realizowana natychmiast po zaksięgowaniu płatności.

5. Koszt dostawy elektronicznej jest stały i wynosi 00,10zł

Ceny i formaty zakupionych książek

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego antydeweloper.com są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 0% (stawka Vat 0% jest stawką stosowaną w Wielkiej Brytanii, czyli w kraju gdzie przedsiębiorca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i w kraju gdzie rozlicza się z podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym).
Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Koszyk”.
EBOOK-I i AUDIOBOOK-I to dwie odrębne grupy produktów. EBOOK-I w sklepie antydeweloper.com mogą być dostępne w jednym lub trzech następujących formatach: EPUB, MOBI lub PDF. AUDIOBOOK-I w sklepie antydeweloper.com występują tylko w formacie MP3. Po zakupie EBOOK-A nie przysługuje Klientowi prawo pobrania AUDIOBOOK-A o tym samym tytule, jak również po zakupie AUDIOBOOK-A nie przysługuje prawo pobrania EBOOK-A o tym samym tytule.

Faktury VAT

antydeweloper.com wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty po zaznaczeniu opcji “Chcę wystawienia faktury VAT” na stronie “Koszyk” oraz wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt.
Uwaga. Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową. Stawka Vat 0% jest stawką stosowaną w Wielkiej Brytanii, czyli w kraju gdzie przedsiębiorca posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą i w kraju gdzie rozlicza się z podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym.

§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez antydeweloper.com potwierdzenia z firmy eCard informacji o dokonaniu płatności.
Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, antydeweloper.com prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.
Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, antydeweloper.com poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, antydeweloper.com dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
k. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.
l. Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

§ 12
Reklamacja i gwarancja

Klient może zgłosić reklamacje na adres: antydeweloper.com w przypadku, gdy:
– zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
– Klient dokona zapłaty ze produkt, produkt nie pojawi się na półce, Klient poinformuje antydeweloper.com l o braku produktu, a w ciągu 12 (dwunastu) godzin dnia roboczego od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu lub przesłany produkt w inny sposób.
Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez antydeweloper.com potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.
Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.
antydeweloper.com ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.
Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez antydeweloper.com, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14
Dane osobowe w Serwisie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15
Prawa autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym antydeweloper.com. Antydeweloper.com nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.
Wszystkie produkty oferowane przez antydeweloper.com są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w antydeweloper.com lub udostępnionych bezpłatnie przez antydeweloper.com, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w antydeweloper.com innym osobom.
Klient nie może i nie jest uprawniony do:
– rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w antydeweloper.com w całości lub we fragmencie,
– komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w antydeweloper.com,
– modyfikowania produktów zakupionych w antydeweloper.com
Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w antydeweloper.com w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w antydeweloper.com niezgodnie z prawem, antydeweloper.com może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.
antydeweloper.com nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od antydeweloper.com.

3. Autor (jak i Sprzedawca) oświadcza i zastrzega, że przedmiotowa publikacja jest jego prywatną opinią (popartą jednakże doświadczeniem z pracy) i nie stanowi oferty inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego  ani oferty marketingowo-handlowej (w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu), również nie zachęca do kupowania mieszkań od deweloperów czy na rynku wtórnym, ani nie reklamuje  żadnej szczególnej firmy deweloperskiej, agencji nieruchomości, firmy zarządająco-administrującej czy kancelari prawnej. Klient powinien skonsultować wszelkie działania jakie chce podjąć z przedstawicielami odpowiedniej grupy zawodowej tj. ocena usterek czy wady budowlane powinny być skonsultowane z rzeczoznawcą budowlanym lub przenajmniej z inzynierem budownictwa, tak samo działania prawne powinny być skonsultowane z wybraną przez Klienta kancelarią prawną.

§ 16
Korzystanie z zakupionych na antydeweloper.com
produktów przez Klienta

Zakupione i opłacone produkty będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na antydeweloper.com i przejściu do podstrony “Moja Półka”.
W celu pobrania zakupionego produktu, należy kliknąć na przycisk z oznaczeniem formatu EPUB, MOBI, PDF lub MP3 znajdujący przy produkcie.
Uwaga! Przechowywanie zakupionych przez Klienta książek na podstronie “Moja półka” jest bezpłatną usługą dodatkową. Antydeweloper.com zobowiązuje się do przechowywania zakupionych przez Klienta książek na podstronie “Moja półka” do 30 dni od daty złożenia zamówienia. W związku z tym, Klient powinien pobrać i zachować pliki zakupionych książek na własnych nośnikach pamięci.

§ 17
Treść licencji na korzystanie z ebook-ów i audiobook-ów
zakupionych w księgarni antydeweloper.com

Kopia ebook-a lub audiobooka zakupiona w antydeweloper.com przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

§ 18
Darmowy zbiór książek

Darmowy zbiór książek znajdujący się na podstronie „DARMOWE”, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i może się zmieniać.

§ 19
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.